March 30, 2017

Permezz ta’ Marija bdiet il-fidwa tad-dinja, u hu permezz tagħha li tkun mitmuma. Fl-ewwel miġja ta’ Kristu, Marija ma tantx kellha prominenza, imma issa, hi r-rieda t’Alla li jgħarraf u jipproklama lil Marija, il-kapulavur ta’ jdejh, f’dawn l-aħħar żminijiet.

San Alwiġi Maria De Montford

Fit-22 ta’ April 1842, Patri Rautureau, li kien jieħu ħsieb il-Librerija tal-Kunvent f’Saint-Laurent-sur-Sevre, sab manuskritt li ġibidlu l-attenzjoni. Dan il-manuskritt għalkemm kien kollu sfuljat, kien fi stat tajjeb u bil-paġni waħda wara l-oħra. Malli dan il-patri għaraf li kienet il-kitba tal-fundatur tagħhom, Lwiġi Marija Grignon de Montfort, mar minnufih iħaffef għand is-Superjur Ġenerali Patri Dalin, għarrfu b’dak li sab u tah dan il-manuskritt prezzjuż.

Patri Dalin kien għadu kif ġabar ix-xogħol kollu tal-fundatur De...

March 29, 2017

1. Hu permezz tal-Imqaddsa Verġni Marija li Ġesu' Kristu ġie fid-dinja u hu wkoll xieraq illi permezz tagħha Hu jsaltan fuq id-dinja.

2. Marija għaddiet ħajja moħbija ħafna u għalhekk hi msejħa mill-Ispirtus-Santu u mill-Knisja "Alma Mater", Omm moħbija u mhix magħrufa. L-umilta' tagħha kienet hekk kbira, illi l-ikbar u l-iktar xewqa soda li kellha f'ħajjitha kienet li tibqa' moħbija għaliha nfisha u għan-nies biex hekk tkun magħrufa biss minn Alla waħdu.

3. It-talba tagħha ‘l Alla, kienet li Hu jogħġbu jżommha umli u fqira. It-tweġiba t’Alla kienet dik li qiegħed velu fuq ħajjitha biex jaħbi mill-għajnejn tal-bnedmin kollha t-tnissil bla tebgħa tagħha, it-twelid tagħha, ħajjitha, il-qawmien tagħha mill-mewt, it-tlugħ tagħha fis-sema u l-misterji tagħha. Anki l-ġenituri tagħha ma kienu jafu xejn bil-kobor tagħh...

March 28, 2017

Prinċipji

Is-Sehem ta’ Marija fl-Inkarnazzjoni

14. Jien naqbel mal-Knisja kollha illi, meta nipparagunawha mal-Maesta’ infinita’ tal-Kbir Alla, Marija mhijiex ħlief ħlejqa magħmula minn idejh, u nkomplu b’dan il-paragun, hi inqas minn atomu – u iżjed hi mhi xejn, la darba Alla, li Hu, għandu l-eżistenza minnu nnifsu. Mela, dan il-Mulej Kbir minn dejjem, indipendenti u ma jonqsu xejn fih Innifsu, ma kellu ebda bżonn – u lanqas issa m’għandu bżonn – tal-Verġni Mqaddsa Marija biex iwettaq il-pjani Tiegħu u biex juri l-glorja Tiegħu. Hu jixtieq biss u kollox isir.

15. Imma filwaqt li nifhmu dan kollu, jiena nsostni li Alla malli ħalaqha għoġbu jibda jipperfezzjona l-pjani rendentiċi tiegħu permezz tal-Verġni Mqaddsa. Hu ma jbiddilx il-proċedura tiegħu minn seklu għall-ieħor. Għaliex huwa Alla, Hu ma jbiddilx il-mod...

March 27, 2017

60. S’issa għedt xi ħaġa fuq il-ħtieġa tad-devozzjoni tal-Madonna għalina. Issa rrid nuri fiex tikkonsisti din id-devozzjoni. Qabel ser nitkellem fuq ċerti veritajiet fundamentali li jagħtuna xi ħjiel fuq din id-devozzjoni soda u kbira li jien qed nipprova nfisser f’dan il-Ktieb.

1. Ġesu’ Kristu hu l-aħħar tmiem tagħna

61. L-Ewwel Verita’- Ġesu’ Kristu, is-Salvatur tagħna, veru Alla u veru bniedem, għandu jkun it-tmiem ta’ kull devozzjoni oħra tagħna. Jekk ma jkunx hekk, kemm tkun falza u qarrieqa d-devozzjoni! Ġesu’ Kristu l-Alfa u l-Omega, il-bidu u t-tmiem ta’ kollox. Aħna qed nitħabtu, kif jgħid San Pawl, biex nagħmlu kull bniedem perfett fi Kristu, għaliex fi Kristu biss hemm il-Milja tad-Divinita’ u l-miljiet l-oħra kollha tal-grazzja, tal-virtu’ u tal-perfezzjoni, għaliex fiH biss aħna konna mberkin b’ku...

March 26, 2017

90. Fid-dawl ta’ dawn il-ħames veritajiet, issa jsir aktar meħtieġ minn qatt qabel, li aħna nagħmlu l-għażla propja tad-Devozzjoni Vera lejn il-Verġni Mbierka, għaliex hemm forom foloz ta’ din id-devozzjoni, li malajr tibdilhom, u taħsibhom devozzjonijiet ġenwini, u spiritwali. Billi x-xitan hu qarrieq tas-sengħa, u ta’ esperjenza u jivvinta l-falsita’, diġa’ qarraq u nganna ħafna erwieħ b’xi devozzjoni falza - anke b’devozzjoni falza lejn il-Verġni Mbierka.

Jum wara l-ieħor hu juża ħażin l-esperjenza djabolika tiegħu, biex jindanna ħafna erwieħ oħra, billi jħanninhom f’sigurta’ falza fid-dnub tagħhom, bil-pretest ta’ ftit talb, magħmul ħażin u xi devozzjonijiet ta’ barra li hu jispirahom jagħmlu. Wieħed li jagħmel il-flus foloz, ġeneralment jiffalsifika biss deheb u fidda, u wisq fil-bogħod metalli oħra li an...

March 25, 2017

120. Ladarba l-perfezzjoni tagħna tikkonsisti filli nkunu nixbħu, maqgħudin, u kkonsagrati lil Ġesu’ Kristu, l-aktar perfetta fost id-devozzjonijiet, hi bla dubju, dik li l-aktar perfettament ixxebbaħna, tgħaqqadna u tikkonsagrana ma’ dal-mudell perfett tal-qdusija. Issa la darba Marija, hi fost il-krejaturi kollha l-aktar li tixbaħ lil Ġesu’ Kristu, jirriżulta li fost id-devozzjonijiet kollha, dik li tikkonsagrana u xxebbaħna l-aħjar mas-Sinjur Tagħna, hi d-devozzjoni lejn il-Madonna, l-Imqaddsa Ommu; u li aktar ma nkunuu kkonsagrati lil Marija, aktar inkunu perfettament maqgħudin ma’ Ġesu’ Kristu.

Għalhekk l-aktar konsagrazzjoni perfetta lil Ġesu’ Kristu, mhix ħaġ’oħra ħlief konsagrazzjoni perfetta u sħiħa tagħna nfusna lil Verġni Marija - id-devozzjoni li jien nirrikmanda; jew fi kliem ieħor tiġdid perfett...

March 24, 2017

135. L-ewwel mottiv li jurina l-eċċellenza ta’ din il-konsagrazzjoni tagħna nfusna lil Ġesu’ Kristu mill-idejn ta’ Marija.

Huwa impossibli li timmaġina fl-art, xogħol aktar nobbli mis-servizz tagħna lil Alla. U għalhekk l-iċken qaddej, hu l-aktar għani, iktar setgħani u iktar nobbli mis-slaten u l-imperaturi kollha ta’ din id-dinja, sakemm dawn ma jkunux huma wkoll qaddejja fidili ta’ Alla. Kemm mela għandu jkun kbir l-għana, is-setgħa u d-dinjita’ tan-Nisrani fidil u perfett, li hu ddedikat għas-servizz t’Alla, kollu kemm hu, u bla riserva ta’ xejn sal-inqas ħaġa li hu u li għandu! Ta’ din ix-xorta hu l-ilsir fidil u maħbub ta’ Ġesu’ u ta’ Marija, li jagħti lilu nnifsu kollu hu għall-qadi ta’ dan is-Sultan tas-Slaten permezz tal-idejn ta’ Ommu l-Imqaddsa. U Ġesu’ ma jżomm assolutament xejn għalih. Hu ikbar mi...

March 23, 2017


Rebekka u Ġakobb

183. Fil-ktieb tal-Ġenesi, l-Ispirtu s-Santu jagħtina xbieha perfetta, fl-istorja ta’ Ġakobb, tal-veritajiet kollha li jien iddiskutejt, b’relazzjoni tal-Verġni Mbierka. Naqraw kif Ġakobb irċieva l-barka ta’ missieru permezz tat-taħbit u l-għaqal ta’ Ommu Rebekka. L-ewwel se ngħid l-istorja kif jirrakontaha l-Ispirtu s-Santu, u wara nżid l-interpretazzjoni.

L-Istorja ta’ Ġakobb

184. Eżaw (Ġen 25,29-34) biegħ il-prima ġenitura tiegħu lil Ġakobb. Xi snin wara, Rebekka, omm dawn iż-żewġt aħwa, li kienet tħobb ħafna lil Ġakobb, aċċertatu minn dan il-vantaġġ bi strataġemma qaddisa u fl-istess ħin misterjuża. Iżakk, billi kien qed iħoss it-toqol tas-snin u billi kien jixtieq ibierek lil uliedu qabel ma jmut, sejjaħ lil ibnu Eżaw, li hu kien iħobb u ordnalu biex joħroġ għal kaċċa u biex meta jkun qaba...

March 22, 2017

213. Għażiż ħija , jien niżgurak li jekk inti tkun fidil lejn il-prattiki interjuri u esterjuri ta’ din id-devozzjoni, li se nispeċifika fil-kapitlu li jmiss, inti jkollok dawn il-benefiċċji.

1. Tagħraf lilek innifsek

1. Bid-dawl li l-Ispirtu s-Santu jagħtik permezz ta’ Marija, l-Għarusa maħbuba Tiegħu, inti tasal biex tagħraf in-natura mħassra tiegħek, it-taħsir tiegħek, u l-inkapaċita’ tiegħek li tagħmel xi ħaġa tajba li m’għandhiex il-bidu tagħha f’Alla, l-Awtur tan-natura u tal-grazzja. B’riżultat ta’ dan it-tagħrif, inti tmaqdar lilek innifsek u tħares lilek innifsek bil-biża’. Inti tħares lejk innifsek bħal bebbuxu, li jħammeġ kollox bil-lgħab tiegħu; jew bħal żrinġ li javvelena kollox bil-velenu tiegħu; jew bħal serp malizzjuż li jfittex biss biex iqarraq. Fl-aħħar, lill-umli, Marija tagħtih sehem mill-u...

March 21, 2017

1. Prattiki Esterjuri

226. Filwaqt li l-essenza ta’ din id-devozzjoni hija n-natura interjuri tagħha, hemm xi prattiki esterjuri relevanti li m’għandhomx jiġu traskurati “Dawn kien imisskom tagħmlu, bla ma tħallu l-oħrajn barra” (Mt 23,23). Dan hu hekk għaliex il-prattiki esterjuri magħmula sewwa jgħinu ħafna lid-dispożizzjonijiet interni; għaliex billi l-bniedem hu kreatura, taħt l-influwenza qawwija tas-sensi, hu jkun ta’ sikwit imfakkar b’dawn il-prattiki, f’dak li jagħmel jew f’dak li għandu jagħmel; u għaliex, mhux bħad-dispożiżżjonijiet interjuri, dawn jistgħu jidhru minn barra, hu għalhekk huma tajbin għall-edifikazzjoni tal-proxxmu.

Mela ma jiġix xi bniedem tad-dinja jew wieħed li jrid jikkritika jgħidli illi l-vera devozzjoni qiegħda fil-qrib, li l-wirja minn barra għandha tkun maħruba, u li jista’ jku...

March 20, 2017

1. Qabel it-Tqarbin

266. (1) Umilja ruħek ħafna quddiem Alla.

(2) Iċħad in-natura  mħassra tiegħek għal kollox, u anke d-dispożizzjonijiet tiegħek, għalkemm l-imħabba tiegħek innifsek turik li huma tajbin.

(3) Ġedded il-konsagrazzjoni billi tgħid: “Tuus totus ego sum, et omnia mea tua sunt” “Għażiża Sinjur tiegħi, jiena kollni tiegħek, u kull m’għandi hu tiegħek”.

(4) Itlob lil din l-Omm twajba biex tisilfek qalbha, biex ikollok post fejn tilqgħu, bid-dispożizzjonijiet tagħha. Inti turiha li ma jixraqx għall-glorja ta’ Binha li jkun milqugħ f’qalb hekk imtebba’, u inkonsistenti bħal tiegħek, li żgur tnaqqas dik il-glorja, jekk ma titlifhiex għal kollox. Imma jekk hi trid tiġi u tgħammar fik, biex tirċievi lil Binha hi tista’ tiġi għax hi għandha s-setgħa fuq il-qlub tal-bnedmin. Imbagħad Binha jiġi milqugħ kif ji...

March 31, 2016

Dawn il-posters li ġejjin, jistgħu jittieħdu u jintużaw fejn hu xieraq.

Biex tniżżel poster l-aktar ċar u kbir possibli, agħfas fuq il-poster li trid biex dan jikber umbagħad, x'aktarx tkun trid tagħfas Right-hand click, umbagħad fuq Save image as jew Download image.

L-istess proċedura għall-oħrajn.

Please reload

Devozzjoni vera lejn il-Verġni Mbierka Marija

TRATTAT DWAR ID-DEVOZZJONI VERA LEJN

IL-VERĠNI MBIERKA MARIJA

(San Alwiġi Maria De Montford)

0.DOKUMENT SĦIĦ  (PDF - WORD

0.1 Indiċi

0.2 Introduzzjoni

0.3 Ifhem … (Para. 1-13)

 

 1 KAPITLU   

Il-Ħtieġa tad-Devozzjoni lejn il-Verġni Mbierka
1.1 Prinċipji
1.1.1 Is-sehem ta’ Marija fl-Inkarnazzjoni (Para. 14-21)
1.1.2 Is-sehem ta’ Marija fl-Qdusija tal-Erwieħ (Para. 22-36)
1.2 Konsegwenzi
1.2.1 Marija s-Sultana tal-Qlub Kollha (Para. 37-38)
1.2.2 Marija hi meħtieġa għall-bnedmin (Para. 39)
1.2.2.1 Id-devozzjoni lejn il-Verġni Mbierka hi meħtieġa għall-bnedmin kollha jekk iridu jsalvaw (Para. 40-42)
1.2.2.2. Id-devozzjoni lejn il-Verġni Mbierka hi aktar meħtieġa f’dawk li huma msejħin għall-perfezzjoni speċjali (Para. 43-48)
1.2.2.3 Id-devozzjoni lejn il-Verġni Mbierka tkun meħtieġa b’mod speċjali fl-aħħar taż-żminijiet
1.2.2.3.1 Is-sehem ta’ Marija fl-aħħar żminijiet (Para. 49-54)
1.2.2.3.2 L-Appostli tal-aħħar żminijiet (Para. 55-59)

 

2 KAPITLU  

Veritajiet fundamentali tad-Devozzjoni lejn il-Verġni Mbierka (Para. 60)
2.1 Ġesu’ Kristu hu l-aħħar tad-Devozzjoni lejn il-Verġni Mbierka (Para. 61-67)
2.2 Aħna ta’ Ġesu’ u ta’ Marija bħala lsiera (Para. 68-77)
2.3 Irridu nagħżlu minn dak kollu li hu ħażin fina (Para. 78-82)
2.4 Għandna bżonn ta’ medjatriċi ma’ Ġesu’ Kristu (Para. 83-86)
2.5 Il-periklu li nitilfu t-teżori spiritwali tagħna (Para. 87-89)

 

3 KAPITLU 

L-Għażla tad-Devozzjoni lejn il-Verġni Mbierka (Para. 90-91)
3.1 Il-karatteristiċi ta’ devozzjoni falza u tad-devozzjoni vera lejn il-Verġni Mbierka
3.1.1 Devozzjonijiet foloz (Para. 92)
3.1.1.1 Dawk li jqimuha bil-kritika (Para. 93)
3.1.1.2 Dawk li jqimuha bil-biża’ (Para. 94-95)
3.1.1.3 Dawk li jqimuha minn barra (Para. 96)
3.1.1.4 Dawk li jqimuha bil-preżunzjoni (Para. 97-100)
3.1.1.5 Dawk li m’humiex kostanti fil-qima tagħhom (Para. 101)
3.1.1.6 Dawk li jippretendu li jqimuha (Para. 102)
3.1.1.7 Dawk li jqimuha għall-interessi tagħhom (Para. 103-104)
3.1.2 Il-Karatteristiċi tal-Vera Devozzjoni lejn il-Verġni Mbierka (Para. 105)
3.1.2.1 Il-Vera Devozzjoni hi interjuri (Para. 106)
3.1.2.2 Il-Vera Devozzjoni hi delikata (Para. 107)
3.1.2.3 Il-Vera Devozzjoni hi qaddisa (Para. 108)
3.1.2.4 Il-Vera Devozzjoni hi kostant (Para. 109)
3.1.2.5 Il-Vera Devozzjoni hi diżinteressata (Para. 110-114)
3.2 Il-Prattiki tad-Devozzjoni vera lejn il-Verġni Mbierka
3.2.1 Il-prattiki interjuri w esterjuri (Para. 115-117)
3.2.2 L-għażla tal-prattika perfetta (Para. 118-119)

 

4 KAPITLU 

In-natura tad-Devozzjoni perfetta lejn il-Verġni Mbierka jew il-Konsagrazzjoni perfetta lil Ġesu’ Kristu (Para. 120)
4.1 Konsagrazzjoni perfetta u sħiħa tagħna nfusna lill-Verġni Mbierka (Para. 121-125)
4.2 Tiġdid perfett tal-wegħdiet tal-Magħmudija (Para. 126-130)
4.3 Tweġibiet għal xi oġġezzjonijiet (Para. 131-134)

 

5 KAPITLU  

Il-mottivi li jħajruna nipprattikaw din id-Devozzjoni
5.1 Din id-Devozzjoni tpoġġina kollha kemm aħna għas-servizz ta’ Alla (Para. 135-138)
5.2 Din id-Devozzjoni ġġegħilna nimitaw l-eżempju ta’ Ġesu’ Kristu u ta’ Alla stess u nipprattikaw l-umilta’ (Para. 139-143)
5.3 Din id-Devozzjoni taqlgħalna l-għajnuna ta’ Marija
5.3.1 Marija tagħti lilha nnifisha lill-ilsir tagħha ta’ mħabba (Para. 144-145)
5.3.2 Marija ssaffi l-opri tajba tagħna, issebbaħhom u tagħmilhom aċċettabbli għal Binha (Para. 146-150)
5.4 Din id-Devozzjoni hija mezz eċċellenti biex nagħtu l-ikbar glorja lil Alla (Para. 151)
5.5 Din id-Devozzjoni tmexxina malajr għall-Għaqda m’Alla
5.5.1 Din id-Devozzjoni hija triq ħafifa (Para. 152-154)
5.5.2 Din id-Devozzjoni hija triq qasira (Para. 155-156)
5.5.3 Din id-Devozzjoni hija triq perfetta (Para. 157-158)
5.5.4 Din id-Devozzjoni hija triq żgura (Para. 159-168)
5.6 Din id-Devozzjoni tagħti liberta’ kbira interjuri (Para. 169-170)
5.7 Din id-Devozzjoni ġġib benefiċċji kbar lill-proxxmu (Para. 171-172)
5.8 Din id-Devozzjoni hi mezz eċċellenti għall-perseveranza (Para. 173-182)

 

6 KAPITLU 

Figura Biblika ta’ din id-Devozzjoni vera: Rebekka u Ġakobb (Para. 183)
6.1 L-Istorja ta’ Ġakobb (Para. 184)
Interpretazzjoni tal-istorja ta’ Ġakobb
6.1.1 Eżaw figura tal-ħżiena (Para. 185-190)
6.1.2 Ġakobb figura tal-magħżulin (Para. 191-200)
6.2 Il-Verġni Mbierka u l-ilsiera tagħha
6.2.1 Hija tħobbhom (Para. 201-207)
6.2.2 Hija tipprovdilhom kollox (Para. 208)
6.2.3 Hija tmexxihom u tiggwidhom (Para. 209)
6.2.4 Hija tiddefendihom u tħarishom (Para. 210)
6.2.5 Hija tinterċedi għalihom (Para. 211-212)

 

7 KAPITLU 

L-effetti tal-għaġeb li din id-Devozzjoni ġġib fir-ruħ fidila lejha
7.1 Tagħraf lilha nnifsha (Para. 213)
7.2 Parteċipazzjoni fil-fidi ta’ Marija (Para. 214)
7.3 Il-grazzja tal-imħabba safja (Para. 215)
7.4 Kunfidenza kbira f’Alla u f’Marija (Para. 216)
7.5 Komunikazzjoni tar-ruħ u tal-Ispirtu ta’ Marija (Para. 217)
7.6 Marija tnissel lil Ġesu’ Kristu fl-erwieħ (Para. 218-221)
7.7 Għall-akbar glorja t’Alla (Para. 222-225)

 

8 KAPITLU

Prattiki Partikulari ta’ din id-Devozzjoni
8.1 Prattiki esterjuri (Para. 226)
8.1.1 Il-Konsagrazzjoni u t-thejjija (Para. 227-233)
8.1.2 Ir-Reċita tal-Kuruna ż-żgħira tal-Verġni Mbierka (Para. 234-235)
8.1.3 L-Użu tal-ktajjen (Para. 236-242)
8.1.4 Devozzjoni speċjali lejn il-misteru tal-Inkarnazzjoni (Para. 243-248)
8.1.5 Devozzjoni kbira lejn l-Ave Marija u r-Rużarju (Para. 249-254)
8.1.6 Ir-Reċita tal-Magnificat (Para. 255)
8.1.7 Tmaqdir tad-dinja (Para. 256)
8.2 Prattika partikulari u interjuri għal dawk li jixtiequ l-perfezzjoni (Para. 257)
8.2.1 Permezz ta’ Marija (Para. 258-259)
8.2.2 Ma’ Marija (Para. 260)
8.2.3 F’Marija (Para. 261-264)
8.2.4 Għal Marija (Para. 265)

 

9. SUPPLIMENT

Kif tista’ tiġi ppratikata din id-Devozzjoni fit-Tqarbin Imqaddes
9.1 Qabel it-Tqarbin (Para. 266)
9.2 Fit-Tqarbin (Para. 267-269)
9.3 Wara t-Tqarbin (Para. 270-273)

 

Kif wieħed jagħmel il-Konsagrazzjoni Totali lil Ġesu’ permezz ta’ Marija fi 33 Jum skont De Montford

   Daħla      Jum 1      Jum 2     Jum 3     Jum 4      Jum 5

   Jum 6      Jum 7      Jum 8    Jum 9     Jum 10     Jum 11

   Jum 12    Jum 13    Jum 14   Jum 15    Jum 16     Jum 17

   Jum 18    Jum 19    Jum 20  Jum 21    Jum 22    Jum 23

   Jum 24    Jum 25   Jum 26   Jum 27   Jum 28    Jum 29

   Jum 30    Jum 31    Jum 32   Jum 33      Konklużjoni

Att ta’ Konsagrazzjoni lil Ġesu’ Kristu,

l-Għerf Inkarnat minn idejn Marija

 

TALB MARJAN  (PDF - WORD) 

TALB LIL OMMNA MARIJA (mis-Sit Laikos.org)

 

1. Is-Sliema u l-Qaddisa (Ave Maria)

2. Is-Sliem għalik, Sultana (Salve Regina)
3. Is-Salve Regina bil-Latin
4. Il-misteri tar-Rużarju tal-Verġni mqaddsa Marija
5. Angelus u Regina Coeli (fi żmien l-Għid)
6. Magnificat
7. Sliem għalik, kewkba tal-baħar – Ave Maris Stella
8. Talba lill-Verġni Mqaddsa Marija (1)
9. Talba lill-Verġni mqaddsa Marija (2)
10. Talba lill-Verġni mqaddsa Marija (3)
11. Talba lill-Verġni mqaddsa Marija (4)
12. Talba lill-Verġni mqaddsa Marija (5)
13. Invokazzjonijiet lill-Verġni Mqaddsa Marija
14. Ftakar, ja l-iżjed ħanina
15. Insejjaħ lilek, Marija
16. Konsagrazzjoni lill-Verġni Mqaddsa Marija
17. Taħt il-ħarsien tiegħek – Sub tuum praesidium
18. Libsa ta’ ġieħ lil Marija – Vestis honoris
19. Sliem, bint il-Missier – Salve, filia Patris
20. Tislima lill-Verġni Mbierka
21. Antiphona B.V.M. Immacolata Conceptio
22. Fis-Salib il-fidwa tiegħi

 

TALB ANTIK LILL-MADONNA (ġabra ta’ Tarcisio Zarb)

 

23. Omm qaddisa tal-kbir Alla
24. Talba lill-Madonna taċ-Ċintura
25. Warda t’Alla
26. Tislima lill-Madonna
27. Tliet Avemarijiet lill-Madonna
28. Sliem għalik Marija
29. Lill-Madonna fl-Ave Marija (Angelus)
30. It-Tħabbira ta’ Marija
31. O Madonna hawn quddiemek

 

TALB LIL MARIJA GĦALL-BŻONNIJIET TAS-SAĊERDOTI

 

32. Att ta’ Konsagrazzjoni lill-Qalb bla Tebgħa ta’ Marija
33. Lil Ommna Marija taħt is-Salib
34. Talba lis-Sinjura tagħna tas-Santissmu Sagrament
35. Marija, Omm il-Knisja
36. Talba lil Marija għall-Bżonnijiet tal-Knisja
37. Talba lil Marija għas-Saċerdoti

 

TALB U RIFLESSJONIJIET DWAR ID-DULURI TA’ MARIJA

 

38. Id-duluri tal-Verġni Marija – Via Matris
39. Il-Kurunella lill-Madonna tad-Duluri
40. Litanija tas-seba’ Duluri u talba lil Marija tad-Duluri
41. Wieqfa taħt is-Salib
42. Jiltaqa’ m’Ommu
43. Fi ħdan Ommu
44. Ma’ Marija taħt is-Salib
45. Stabat Mater – Wieqfa kienet imbikkija
46. Is-seba’ Duluri ta’ Ommna Marija

 

 TALB, KURUNELLI U INNIJIET LILL-MADONNA 

 

47. Talba lill-Madonna tal-Mirakli
48. Talba lill-Madonna Ta’ Pinu
49. Talba lill-Madonna tas-Saħħa
50. Talba lill-Madonna li tħoll l-għoqiedi tal-ħajja
51. Talba lil Marija għajnuna tal-Insara
52. Talba lill-Madonna tal-ward
53. Talba lill-Madonna tas-sokkors perpetwu
54. Talba lill-Madonna ta’ Fatima
55. Talba lil Sidtna Marija tar-Rużarju ta’ Fatima
56. Kurunella tal-Madonna ta’ Fatima
57. Kurunella tal-Immakulata Kunċizzjoni ta’ Lourdes
58. Fjur tal-Karmelu (Flos Carmeli)
59. Fjur tal-Karmnu gran Reġina
60. Innu Popolari lil Marija Assunta
61. Innu antik miktub l-Imqabba lil Marija Assunta
62. Kanzunetta lill-Madonna (Charlon Grima)
63. Talba antika lill-Madonna ta' Pinu għall-Vokazzjonijiet
64. Innu lill-Madonna tal-Karmnu (1)
65. Innu lill-Madonna tal-Karmnu (2)
66. Innu Popolari lill-Madonna tal-Karmnu
67. Talba lill-Madonna ta' Pinu għall-Vokazzjonijiet

 

TALB IEĦOR

 

68. Marija, ħu ħsiebi
69. Talba lill-Madonna għall-ħarsien tal-familja
70. Sinjura Awgusta tas-Sema
71. Ħelwa Marija
72. Talba tal-Familja
73. Talba lil Marija biex inkomplu nitqaddsu fir-Randan
74. Marija, għinna nkunu xandara ta’ Ibnek
75. Il-Verġni Omm Alla, Marija
76. Marija, ħarsilna l-fidi li ġabilna San Pawl
77. Talba ta’ marid lil Marija
78. Talba lill-Verġni Marija kontra il-Ħażin
79. Talba għall-qdusija tal-familja mill-Papa Franġisku
80. Marija, idħol għalina
81. Talba lil Marija għall-Isqfijiet tagħna
82. Nitolbu l-barka ta’ Marija, Reġina tar-Rużarju ta’ Pompei
83. Talba lil Marija ta’ Santa Tereża ta’ Kalkutta
84. Il-Misteri tar-Rużarju f’Poeżija (jitkantaw bl-Innu ta’ Fatima)

 

INNIJIET MARJANI

 

85. Innu Verġni mbierka
86. Angelus (Lilek Omm Alla)
87. Bħall-warda li tiftaħ
88. F’dik ħarstek ħanina
89. Talba tal-midneb
90. Fis-santwarju tal-Madonna
91. Ġejt quddiemek nitlob (As I kneel before you)
92. Infaħħru lil Marija
93. Lil Marija Reġina
94. Fil-ħlewwa ta’ Mejju
95. Ismagħha l-Għanja
96. Ħares xi qtajja
97. Madonna Sbejħa tagħna
98. Minn qalbna nħobbuk
99. Oh! Kemm nixtieq narha
100. Reġina tas-Smewwiet

 L-UFFIĊĊJU Ċ-ĊKEJKEN

TAL-IMBIERKA VERĠNI MARIJA

0. DOKUMENT SĦIĦ  (PDF - WORD) 

0.1 Indiċi  (PDF - WORD) 

0.2 Introduzzjoni għall-Uffiċċju  (PDF - WORD) 

0.3 Introduzzjoni Ġenerali  (PDF - WORD) 

 

1. Il-Ħadd  (PDF - WORD) 

1.1 It-Tnejn  (PDF - WORD) 

1.2 It-Tlieta  (PDF - WORD) 

1.3 L-Erbgħa  (PDF - WORD) 

1.4 Il-Ħamis  (PDF - WORD) 

1.5 Il-Ġimgħa  (PDF - WORD) 

1.6 Is-Sibt  (PDF - WORD) 

 

2. Uffiċċju tal-Qari  (PDF - WORD) 

 

3. Talb ta’ Nofs il-Jum  (PDF - WORD) 

3.1 Salmodija Komplementari  (PDF - WORD) 

 

4. Kompjeta - Is-Sibt  (PDF - WORD) 

4.1 Kompjeta – Il-Ħadd  (PDF - WORD) 

4.2 Kompjeta – It-Tnejn  (PDF - WORD) 

4.3 Kompjeta – It-Tlieta  (PDF - WORD) 

4.4 Kompjeta – L-Erbgħa  (PDF - WORD) 

4.5 Kompjeta – Il-Ħamis  (PDF - WORD) 

4.6 Kompjeta – Il-Ġimgħa  (PDF - WORD) 

4.7 Kompjeta - Dokument Sħiħ  (PDF - WORD) 

 

5. Is-Salmi tal-1 Ġimgħa tas-Salterju  (PDF - WORD) 

 

6. Komun tal-Madonna  (PDF - WORD) 

6.1 Tifkira ta' Marija f'Jum is-Sibt  (PDF - WORD) 

 

7. L-1 ta' Jannar: Omm Alla  (PDF - WORD) 

7.1 It-2 ta’ Frar: Preżentazzjoni ta’ Ġesu’  (PDF - WORD) 

7.2 Il-11 ta’ Frar: Il-Verġni ta’ Lourdes  (PDF - WORD) 

7.3 Il-25 ta’ Marzu: It-Tħabbira tal-Mulej (PDF - WORD) 

7.4 Il-31 ta’ Mejju: Iż-Żjara ta’ Marija  (PDF - WORD) 

7.5 Is-16 ta’ Lulju: Il-Verġni tal-Karmnu  (PDF - WORD) 

7.6 Il-15 t’Awwissu: Marija Assunta  (PDF - WORD) 

7.7 It-22 t’Awwissu: Marija Reġina  (PDF - WORD) 

7.8 It-8 ta’ Settembru: Il-Bambina (PDF - WORD) 

7.9 Il-15 ta’ Settembru: Id-Duluri  (PDF - WORD) 

8. Is-7 t’Ottubru: Marija tar-Rużarju  (PDF - WORD) 

8.1 Il-21 ta’ Novembru: Il-Preżentazzjoni ta’ Marija  (PDF - WORD) 

8.2 It-8 ta’ Diċembru: Il-Kunċizzjoni  (PDF - WORD) 

8.3 Il-Qalb Bla Tebgħa ta’ Marija  (PDF - WORD) 

8.4 Marija Omm u Xbieha tal-Knisja  (PDF - WORD) 

 

9. Antifoni ta’ Marija  (PDF - WORD) 

9.1 Ringrazzjament Għall-‘Iva’ ta’ Marija (PDF - WORD) 

9.2 Talb lil Marija  (PDF - WORD) 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now